13 Saker du INTE ska Göra & Säga till en Narcissist

Undrat vad som gör samtal med en narcissist så utmanande? Får deras beteenden dig att klia dig i huvudet? Narcissister har ofta en uppblåst känsla av deras eget värde och ett intensivt behov av beundran. I den här korta guiden kan du upptäcka nyckeln till att hantera dessa knepiga interaktioner genom att lära dig vad du inte ska säga eller göra mot en narcissist. 

 • Vill du veta vad du absolut inte ska säga till en narcissist?
 • Är du ofta frustrerad i tanken för hur du ska agera mot denna typ?
 • Här får du ta del av vikta saker du inte ska göra eller säga till en narcissist

Många brottas med utmaningen att interagera med en narcissist, vad ska man inte säga och inte göra? En situation som ofta bara slutar med att man bli mer och mer dränerad.

Att lära sig vad man ska göra och inte mot en narcissist kan avsevärt förbättra ditt liv genom att minimera konflikter och bevara mentalt välbefinnande. Den här artikeln ger dig tips på vikta saker att inte göra eller säga i närvaro av en narcissist. För du vill inte trigga igång denna sköra typ av människa mer än nödvändigt.

1. Kritisera inte deras Förmågor:

Narcissister har ofta bräcklig självkänsla trots sitt yttre självförtroende. Att kritisera deras förmågor eller påpeka brister kan utlösa defensivitet och ilska. Istället för att kritisera rakt på, fokusera på konstruktiv feedback om det behövs, lyft fram förbättringsområden utan att angripa deras egenvärde.

 • Fokusera på att ge feedback som är konstruktiv snarare än kritisk, och betona områden att förbättra utan att attackera deras förmåga.
 • Belys deras styrkor och prestationer innan du tar upp områden som kan behöva förbättras, skapa ett mer balanserat och stödjande samtal.
 • Istället för att göra direkta uttalanden, rama in din feedback som en fråga, bjud in dem att dela sitt perspektiv och främja en mer öppen och dialog.

2. Underminera inte deras Prestationer:

Narcissister trivs med erkännande och bekräftelse. Att underminera deras prestationer eller förringa deras framgångar kan leda till förbittring. När du diskuterar prestationer, belys deras ansträngningar och prestationer samtidigt som du förblir äkta. Undvik att tona ned deras framgångar, eftersom detta kan leda till ett defensivt svar.

 • Börja samtalet med att belysa deras prestationer genuint, betona de positiva aspekterna innan du uttrycker några farhågor eller förslag.
 • Om du ger feedback, var specifik om vad du uppskattar i deras prestationer. Detta hjälper till att undvika en generaliserad underminering och fokuserar på konstruktiva aspekter.
 • När du diskuterar prestationer, använd ett stödjande språk för att förmedla att du ser deras ansträngningar och värdesätter deras bidrag, vilket främjar en mer positiv och samarbetsvillig miljö.

3. Utmana inte Auktoriten:

Narcissister längtar efter kontroll och auktoritet, och att utmana deras makt kan leda till konfrontationer. Istället för att direkt motsätta sig deras beslut, hitta diplomatiska sätt att uttrycka oro eller föreslå alternativ. Att upprätthålla en nivå av respekt för deras upplevda auktoritet kan hjälpa till att undvika onödiga konflikter.

 • När du tar itu med problem, koncentrera dig på specifika beteenden eller handlingar snarare än att göra personliga attacker. Detta håller diskussionen centrerad på handlingar snarare än att attackera deras karaktär.
 • Uttryck dina känslor och oro genom att använda “jag“-uttalanden för att förmedla ditt perspektiv utan att skylla på denne. Detta hjälper till att förhindra att konversationen blir anklagande eller konfronterande.
 • Istället för att attackera, sträva efter att förstå deras perspektiv. Ställa öppna frågor och aktivt lyssna kan främja ett mer konstruktivt utbyte av idéer utan upplevda personangrepp.

4. Försök inte Ändra dem:

Att försöka förändra en narcissist är ofta en övning i meningslöshet. Narcissistiska drag är djupt rotade, och att antyda att de behöver förändras kan mötas av motstånd. Istället för att försöka ändra sitt beteende, fokusera på att sätta gränser och hantera dina egna förväntningar i relationen.

 • Istället för att försöka förändra narcissisten, etablera tydliga och hälsosamma gränser som skyddar ditt välbefinnande och upprätthåller en känsla av kontroll i relationen.
 • Flytta ditt fokus från att ändra deras personlighet till att acceptera dem för vem de är. Detta tänkesätt kan minska frustration och skapa ett mer realistiskt förhållningssätt till interaktion.
 • Sätt realistiska förväntningar på förhållandet istället för att förvänta dig drastiska förändringar. Att förstå deras egenskaper och begränsningar kan hjälpa dig att navigera mer effektivt i interaktioner utan onödig frustration.

5. Ogiltigförklara inte Känslor:

Även om det är viktigt att uttrycka dina egna känslor och perspektiv, kan förkastning av en narcissists känslor leda till frustration. Istället för att avfärda deras känslor direkt, hitta en mellanväg genom att visa att du ser deras känslor utan att nödvändigtvis hålla med om deras tolkning av händelserna.

 • Belys och erkänn deras känslor utan att nödvändigtvis hålla med om deras perspektiv. Detta visar empati utan att ogiltigförklara dina egna känslor.
 • Istället för att avfärda deras känslor, uttryck empati genom att visa förståelse och bekräfta de känslor de upplever, även om du kanske inte håller med helt.
 • När du diskuterar motstridiga känslor, välj ett neutralt och icke-konfronterande språk för att undvika att förkasta deras känslor. Detta skapar ett utrymme för öppen kommunikation utan att minska deras känslomässiga upplevelser.

6. Förödmjuka inte Offentligt:

Att offentligt genera eller förödmjuka en narcissist kan leda till intensiva reaktioner. Undvik konfrontationer i offentliga miljöer, eftersom narcissister kan känna ett behov av att försvara sin image. Om en diskussion är nödvändig, välj en privat och kontrollerad miljö för att ta itu med problem och upprätthålla en mer konstruktiv dialog.

 • Ta itu med problem eller konflikter i privata miljöer för att undvika offentlig förödmjukelse och för att behålla individens värdighet.
 • Utöva diskretion när du diskuterar känsliga frågor, och se till att eventuella pinsamma ämnen inte tas upp i offentliga forum.
 • Om en diskussion är nödvändig, uppmuntra öppen dialog i en privat miljö, främja en mer kontrollerad och respektfull miljö för att hantera problem utan offentlig insyn.

7. Inge Anklagende Språk:

Att anklaga en narcissist för fel kan utlösa deras försvarsmekanismer. Istället för att använda anklagande språk, rama in dina bekymmer som observationer eller känslor. Genom att uttrycka dig på ett icke-konfronterande sätt kan du öka sannolikheten för ett mer positivt och öppet samtal.

 • Uttryck oro eller meningsskiljaktigheter med ett positivt och konstruktivt språk, fokusera på lösningar snarare än att göra anklagande uttalanden.
 • Dela ditt perspektiv med “jag“-uttalanden för att kommunicera hur du känner utan att direkt anklaga narcissisten. Detta främjar en mer öppen och mindre defensiv atmosfär.
 • Istället för att göra antaganden eller anklagelser, ställ klargörande frågor för att förstå deras perspektiv bättre, främja en dialog som uppmuntrar ömsesidig förståelse snarare än konfrontation.

8. Pressa inte Sårbarhet:

Narcissister kämpar ofta med sårbarhet, och att pressa dem att öppna upp känslomässigt kan slå tillbaka. Istället för att kräva sårbarhet, skapa en stödjande miljö där de kan känna sig bekväma med att dela utan att känna sig attackerade. Att uppmuntra öppen kommunikation kan hjälpa till att bygga upp förtroende över tid.

 • Främja en säker och icke-dömande miljö som uppmuntrar sårbarhet naturligt, utan att pressa narcissisten att öppna sig.
 • Dela dina egna känslor och upplevelser innan du förväntar dig sårbarhet från dem. Detta kan skapa en ömsesidig atmosfär och göra dem mer bekväma att dela.
 • Förstå att sårbarhet kan vara utmanande för en narcissist. Ha tålamod och undvik att pressa dem, låt dem öppna upp i sin egen takt när de känner sig redo.

9. Undvik Jämförelser:

Att jämföra en narcissist ogynnsamt med andra kan utlösa känslor av otillräcklighet och defensivitet. Istället för att göra direkta jämförelser, fokusera på att belysa deras unika egenskaper utan att förringa dem i förhållande till andra. Detta kan hjälpa till att behålla deras känsla av självvärde utan att eskalera spänningar.

 • Betona narcissistens unika egenskaper och styrkor utan att göra direkta jämförelser med andra.
 • Avstå från att lyfta fram brister genom att jämföra dem ogynnsamt med andra.
 • Håll fokus på positiva egenskaper för att upprätthålla ett mer upplyftande samtal.
 • Främja en miljö som främjar personlig tillväxt utan att tillgripa jämförelser
 • Uppmuntra narcissisten att fokusera på sina egna framsteg snarare än att konkurrera med andra.

10. Vädja inte till Empati:

Narcissister kan kämpa med att känna empati, och att försöka vädja till deras känslomässiga sida kan vara bortkastad tid. Istället för att uttryckligen be om empati, uttryck dina känslor och behov tydligt, låt dem svara på ett sätt som överensstämmer med deras förståelse av situationen.

 • När du kommunicerar, håll dig till faktainformation och specifika detaljer istället för att förlita dig på känslor, eftersom narcissister kan kämpa med empati.
 • Lägg fram vad du vill med hjälp av logiska resonemang och konkreta bevis.
 • Vädja till deras rationella sida snarare än att lita på känslomässiga grunder.
 • Istället för att förvänta sig empati, erbjuda praktiska lösningar på problem, med fokus på problemlösning snarare än känslomässig koppling, vilket kan vara utmanande för en narcissist.

11. Påpeka inte Hyckleri:

Att påpeka inkonsekvenser eller hyckleri i en narcissists beteende kan leda till motstånd och motangrepp. Istället för att lyfta fram motsägelser direkt, rama in dina iakttagelser som att söka förtydligande eller förståelse. Detta tillvägagångssätt kan uppmuntra en mer öppen diskussion utan att utlösa deras defensiva mekanismer.

 • När du ställs inför upplevt hyckleri, be om ett förtydligande av deras perspektiv snarare än att direkt påpeka inkonsekvenser.
 • Rama in dina observationer som att söka förståelse snarare än att peka finger, vilket möjliggör en mer öppen och mindre konfronterande diskussion.
 • Föreslå alternativa synpunkter eller information som kan ge sammanhang utan att uttryckligen anklaga dem för hyckleri.

12. Använd inte Ultimatum:

Narcissister har svårt för ultimatum vilket kan få den känna sig hotade och tvingade att hävda kontroll. Istället för att ställa ultimatum, uttryck dina behov och gränser lugnt. Kommunicera tydligt konsekvenserna av deras handlingar på relationen, främja en mer konstruktiv dialog om att hitta en gemensam grund.

 • Istället för att ställa ultimatum, uttryck dina farhågor och behov tydligt, främja en mer öppen dialog utan att ta till hot.
 • Kommunicera potentiella konsekvenser av handlingar snarare än att ställa ultimatum.
 • Istället för att ställa ultimatum, arbeta för att hitta en gemensam grund och kompromissa.

13. Förringa inte Deras Åsikter:

Narcissister kan ha starka åsikter, och att förringa deras åsikter kan leda till konfrontationer. Istället för att avfärda deras perspektiv rent ut, försök att hitta en gemensam grund eller uttrycka dina olika åsikter diplomatiskt. Att upprätthålla en respektfull ton kan hjälpa till att förhindra onödiga konflikter.

 • Börja med att belysa deras åsikter, även om du inte håller med, för att visa respekt för deras åsikter.
 • När du uttrycker olika åsikter, använd diplomatiskt språk för att förmedla ditt perspektiv utan att förringa eller avfärda deras.
 • Leta efter områden där man är överens eller gemensam grund, och betona delade perspektiv för att främja förståelse snarare än att förringa olikheter.

 

Källor:

*Hantera Narcissist – Psychologytoday

*Anatomi Narcissist – Psychologytoday

 

Integritetspolicy